جستجوی آرشیو " نکات مهم زیست پیش دانشگاهی"
آبان
۲۵
۱۳۹۱

زیست شناسی پیش- پروتئین سازی

مجموعه ای از واکنشها که در داخل سلول اتفاق می افتد متابولیسم گویند. واکنشهای متابولیسمی به دوگروه : الف) آنابولیسم    ب) کاتابولیسم تقسیم می شوند. آنابولیسم یعنی ساخته شدن مواد و کاتابولیسم یعنی تجزیه مواد آلی. مجموعه ای از واکنشهای متابولیسمی پشت سرهم که منجر به تولید یک محصول ویژه توسط آنزیمهای مخلتف می شود را مسیر متابولیسمی گویند. تحقیقات روی بیماری آلکاپتونوریا منجر به کشف رابطه یک ژن و سنتز یک آنزیم شد. و [...]